ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – HELLENES ABROAD

Εκτός των συνόρων της πατρίδας μας, «υπάρχει μια ακόμη Ελλάδα»

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ο οργανισμός με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ” είναι μια ελληνική κοινότητα που λειτουργεί στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΤΟΧΟΙ

2.1 Ο σκοπός της κοινότητας είναι να διατηρήσει, προωθήσει και ενισχύσει την ελληνικότητα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις των μελών της που ζουν στο εξωτερικό.

2.2 Η κοινότητα θα προάγει την ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη συνειδητοποίηση των μελών της σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό και την κοινωνία της Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3.1 Οι δραστηριότητες της κοινότητας θα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, εκδηλώσεις, σεμινάρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, γλωσσικά μαθήματα και κοινωνικές εκδηλώσεις που προάγουν τον πολιτισμό και την κοινότητα.

3.2 Η κοινότητα θα συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις και φορείς με παρόμοιους στόχους προκειμένου να ενισχύσει την προσέγγιση και τη συνεργασία.

ΑΡΘΡΟ 4: ΜΕΛΗ

4.1 Μέλη της κοινότητας είναι όλα τα άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να στηρίξουν τους στόχους της.

4.2 Η εγγραφή νέων μελών και η συνδρομή των μελών θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

5.1 Η κοινότητα διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 13 μέλη.

5.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τα μέλη της κοινότητας και θα υπηρετεί για τέσσερα χρόνια.

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

6.1 Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και της πλειοψηφίας των μελών.

6.2 Σε περίπτωση διάλυσης της κοινότητας, το υπόλοιπο περιουσιακό στοιχείο θα διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

7.1 Οι επικοινωνίες και η ενημέρωση των μελών θα πραγματοποιούνται μέσω του email και της ιστοσελίδας μας.

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “metaGreece”

8.1 Η κοινότητα συνεργάζεται με την εταιρεία “metaGreece” η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των Media, Virtual & Hybrid Expos, Import & Export, Real Estate, Place Branding και Τουρισμού, παρέχοντας ιδέες και πλατφόρμες που μπορούν να βοηθήσουν τους Έλληνες στο εξωτερικό.

8.2 Η εταιρεία “metaGreece” είναι συμφερόντων του Νικολάου Δρυμούση, ο οποίος είναι ιδρυτής και πρόεδρος των Ελλήνων Εξωτερικού.

8.3 Οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων θα διαχειρίζεται σύμφωνα με τους διεθνείς νομικούς κανονισμούς που διέπουν τέτοιου είδους οργανισμούς και θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ελλήνων Εξωτερικού.

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 17ης Αυγούστου 2023.